Почетна Школа

Школа

Хемијско-технолошка школа

Врање

Хемијско-технолошка школа из Врања налази се у улици Моше Пијаде бб. ХТШ је настала на темељима Школе ученика у привреди, чији почетак датира од 1956.год. Седиште Школе ученика у привреди било је у садашњим просторијама Народног универзитетеа Врање. Тадашња занимања била су производног типа: кројач, пекар, трговац, столар, обућар, аутомеханичар, лимар, бравар, ковач, електричар, и сви који су завршили Школу ученика у привреди били су носиоци привредног развоја града Врања.

Школа ученика у привреди 1972.год. уселила се у нови школски објекат у улици Булевар АВНОЈ-а бр.2 у Врању. Фебруара 1973.год. покренута је иницијатива за спајање Школе ученика у привреди и Техничке школе из Врања, чиме је формиран Образовни центар „Владимир Вујовић Вујо“ Врање. Први директор центра био је професор српског језика Србољуб Јеринић. У то време центар је имао две струке: металски, са машинским и електро занимањима, касније и собраћај и мешовита струка са занимањима из текстилства, кожарства, трговине а касније из обраде дрвета и хемије.

Образовни центар за стручно образовање „Владимир Вујовић Вујо“ постојао је до маја 1986.год. Скупштина општине Врање је 30. маја 1986.год. донела решење о формирању четврте средње школе у Врању под називом Образовни центар за стручно образовање „Браћа Рибар“ Врање. Тадашња занимања била су из текстилства и кожарства, хемије а касније и из обраде дрвета.

 

Први директор Образовног центра за стручно образовање „Браћа Рибар“ у Врању био је професор српског језика Драгиша Тасић, све до 1990.год. Од 1990.год. до 1992.год. директор Образовног центра за стручно образовање „Браћа Рибар“ у Врању био је професор физике Добри Станковић.

Решењем министра просвете др. Данила Ж Марковића од 29. децембра 1992.год. школа добија назив Текстилна и дрвопрерађивачка школа Врање, а за директора школе именован је професор хемије Ненад Мишић, са двоструким мандатом до 23. јула 2001.год. У том периоду поред постојећих образвних профила уведени су и нови: у текстилству – конфекцијски техничар и механичар текстилних машина, у обради дрвета – техничар за финалну обраду дрвета и ново подручје рада хемија неметали и графичарство. Најпре су уведени нови образовни профили из групације графичарство – техничар штампе и техничар графичке дораде, а затим из групације хемија – хемијско-технолошки техничар. Увођењем нових образовних профила а пре свега из хемије и графичарства, школа се одржала и развијала у позитивном смеру и добила је на имиџу и квалитету ученика по успеху из основне школе.

Са увођењем нових образовних профила стекли су се услови за промену назива школе, па је 24. децембра 1998.год. школа регистрована код Привредног суда у Лесковцу под називом Хемијско-технолошка школа Врање.

У периоду од 24. јула 2001.год. па до 09. септембра 2002.год. директор Хемијско-технолошке школе био је професор стручних предмета из обраде дрвета Ђорђе Јовановић.

Драган Станковић, професор географије, био је директор Хемијско-технолошке школе из Врања у периоду од 10. септембра 2002. год. до 19. септембра 2002.год.

Драган Јефтић, професор рачунарства и информатике био је вд директора Хемијско-технолошке школе из Врања у периоду од 20. септембра 2002.год. до 01. октобра 2002.год.

Милорад Митић , педагог школе , био је директор Хемијско – технолошке школе у пеиоду од 02.10.2002. год.до 18 јануара 2005.год.

У периоду од 19 јануара 2005.год. до 22 јула 2009.год. директор Хемијско–технолошке школе био је Божа Ђорђевић , професор стручних предмета из графичарства. У том периоду Хемијско–технолошка школа из Врања увела је у наставни процес нове образовне профиле: техничар-моделар одеће из текстилства школске 2006/2007. год. Техничар за заштиту животне средине из хемије школске 2007/2008. год. Техничар за графичку припрему (оглед) из графичарства , школске 2009/2010. год. и техничар за обликовање намештаја и ентеријера (оглед) из обраде дрвета, школске 2009/2010. год. Увођењем ових и претходних образовних профила , Хемијско–технолошка школа из Врања добила је на рејтингу, јер се сви ови образовни профили попуне приликом уписа у први разред . У јулу месецу , тачније 23. јула 2009. год. за директора Хемијско–технолошке школе из Врања , решењем министра просвете др. Жарка Обрадовића , именован је Ненад Мишић.

24.07.2017. год. дужност директора школе преузима Божа Ђорђевић , професор стручних предмета из графичарства.

28.08.2018. год. Небојша Станковић, професор хемије, постаје директор по овлашћењу од стране школског одбора.